DEFINITIES
Coaching Veenendaal heeft tot doel mensen en bedrijven te ondersteunen en adviseren in training, voeding, lifestyle en door middel van massages en het geven van workshops. Een klant, ofwel lid, en Coaching Veenendaal gaan met elkaar een overeenkomst aan.

TOEPASSELIJKHEID
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten die door een klant worden afgenomen bij Coaching Veenendaal. Coaching Veenendaal is bevoegd tot het wijzigen hiervan.

LIDMAATSCHAP
Bij het aangaan van een abonnement of het afnemen van een rittenkaart, gaan beide partijen een verplichting naar elkaar aan. De klant is verplicht tot betalen van datgeen partijen zijn overeengekomen; Coaching Veenendaal is verplicht tot het leveren van de overeengekomen dienst(en) en/of product(en). Een abonnement is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen.

BETALING
Abonnementen en rittenkaarten worden voorafgaand aan de dienstverlening betaald, door middel van automatische incasso, voorafgegaan door een eenmalige overboeking. Het lid machtigt Coaching Veenendaal om de abonnementskosten automatisch te incasseren. Als deze kosten niet tijdig kunnen worden geïncasseerd, is Coaching Veenendaal gerechtigd om €10 incassokosten bij het lid in rekening te brengen. Coaching Veenendaal is daarbij gerechtigd om het lid de toegang tot de lessen te ontzeggen en/of de overeenkomst te ontbinden. De prijzen worden jaarlijks per 1 januari verhoogd en voor 1 december in het voorgaande jaar bekendgemaakt. De prijzen zijn voor facturatie aan bedrijven exclusief 21% BTW.

LESROOSTER EN AFSPRAKEN
Het aanbod in soort, omvang en timing kan variëren en wordt via de App en/of website gecommuniceerd. Het maken van reserveringen gaat via het daarvoor beschikbaar gestelde systeem. De klant is zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) maken van reserveringen. Een les zonder boekingen binnen 24 uur voor aanvang gaat niet door. Een eenmalige persoonlijke afspraak die binnen 24 uur wordt geannuleerd, komt voor rekening van de klant. Op annulering van gemaakte afspraken vanuit abonnementen vindt geen restitutie en/of verrekening plaats. Het annuleren van een vaste groepstraining kan tot 2 uur van te voren kosteloos. Is een training volgeboekt kan tot 2 uur voor de start een signaal volgen dat er een plaats is vrijgekomen, indien de klant zich via het systeem op de wachtlijst heeft geplaatst. Coaching Veenendaal is gesloten op Nationale Feestdagen volgens de Rijksoverheid, plus op kerstavond, oudejaarsavond en de avond van Nationale Dodenherdenking (4 mei). Gedurende de zomerperiode geldt mogelijk een zomerrooster met een beperking van het aantal lessen per week. Bij afwezigheid van vaste coaches wordt vervanging verzorgd.

BEËINDIGINGSMOGELIJKHEDEN
Met inachtneming van 1 volle kalendermaand kan te allen tijde voor de eerste dag van de maand een abonnement worden beëindigd per de daarop volgende maand. Dit kan alleen via email of door persoonlijke afgifte van een ondertekende brief bij een van de medewerkers bij Coaching Veenendaal. Tussentijds stopzetten is niet mogelijk.

AANSPRAKELIJKHEID
Coaching Veenendaal is niet aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen in en rond het gebouw en terrein, behoudens indien zij op grond van dwingend recht hiervoor aansprakelijk is. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de verzekering vergoedt. Deelname aan de geboden dienstverlening geschiedt op eigen risico. Klanten, leden, dienen ziektes, blessures, beperkingen te melden.

GEGEVENSBESCHERMING
Coaching Veenendaal heeft voor het begeleiden van haar klanten gegevens nodig over wensen en welzijn. Deze worden uitsluitend gebruikt direct ten behoeve van de hierboven genoemde dienstverlening en worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt, noch gedeeld met derden.

KLACHTEN
Coaching Veenendaal moedigt haar klanten aan, klachten zo spoedig mogelijk na het ontstaan bekend te stellen via email of een persoonlijk gesprek. Alle opmerkingen worden serieus en oplossingsgericht behandeld.

GESCHILLEN
In geval van geschillen is van toepassing het Nederlands recht.

laatste update 07-05-2019